Lượt truy cập: 12402877
Người online: 139

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thanh Hải 20/10/1963 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Đức Hải 29/7/1961 Nam Quảng Nam
3 Nguyễn Ngọc Hải 3/12/1965 Nam Hà Giang
4 Nguyễn Thị Hải 9/1/1973 Nữ Nghệ An
5 Vũ Hải 18/8/1959 Nam Bình Thuận
6 Hoàng Trung Hải 27/9/1959 Nam Thái Bình
7 Nguyễn Thanh Hải 2/10/1970 Nữ Hoà Bình
8 Đinh Trịnh Hải 9/12/1956 Nam Ninh Bình
9 Trần Văn Hằng 4/3/1953 Nam Nghệ An
10 Đỗ Thị Thu Hằng 7/6/1971 Nữ Đồng Nai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10