Lượt truy cập: 14093622
Người online: 87
   Kết quả tìm được: 408    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Huỳnh Thành Đạt 26/8/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Hồng Diên 16/3/1965 Nam Thái Bình
3 Mai Sỹ Diến 20/7/1963 Nam Thanh Hoá
4 Lê Công Đỉnh 20/8/1981 Nam Long An
5 Nguyễn Khắc Định 3/1/1964 Nam Khánh Hoà
6 Hà Sỹ Đồng 18/1/1964 Nam Quảng Trị
7 Nguyễn Minh Đức 19/7/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Nguyễn Hữu Đức 28/8/1971 Nam Bình Định
9 Trần Thị Dung 21/10/1961 Nữ Điện Biên
10 Đào Ngọc Dung 6/6/1962 Nam Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10