Lượt truy cập: 12715060
Người online: 233
   Kết quả tìm được: 408    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 484

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Trọng Bình 15/5/1965 Nam TP Hải Phòng
2 Nguyễn Mai Bộ 5/10/1961 Nam An Giang
3 Huỳnh Thanh Cảnh 10/11/1961 Nam Bình Thuận
4 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
5 Nguyễn Hữu Cầu 20/11/1962 Nam Nghệ An
6 Bùi Minh Châu 25/10/1961 Nam Phú Thọ
7 Ngô Minh Châu 5/4/1964 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Tô Thị Bích Châu 1/6/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
9 Đặng Minh Châu  (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm) 27/12/1956 Nam TP Hà Nội
10 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10