Lượt truy cập: 13390935
Người online: 418
   Kết quả tìm được: 408    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Quốc Bình 22/6/1959 Nam TP Hà Nội
2 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
3 Nguyễn Hòa Bình 24/5/1958 Nam Quảng Ngãi
4 Nguyễn Văn Bình 4/3/1961 Nam Quảng Bình
5 Phan Thái Bình 12/8/1974 Nam Quảng Nam
6 Hồ Thanh Bình 6/9/1974 Nam An Giang
7 Phan Thanh Bình 10/4/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Trương Hòa Bình 13/4/1955 Nam Long An
9 Đỗ Văn Bình 17/11/1965 Nam TP Hải Phòng
10 Võ Văn Bình 25/10/1963 Nam Tiền Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10