Lượt truy cập: 14550531
Người online: 167
   Kết quả tìm được: 9    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Giàng Thị Bình 27/1/1965 Nữ Lào Cai
2 Giàng A Chu 26/11/1959 Nam Yên Bái
3 Sùng Thìn Cò 13/6/1959 Nam Hà Giang
4 Sùng A Hồng 5/12/1962 Nam Điện Biên
5 Hầu Văn Lý 8/7/1967 Nam Hà Giang
6 Giàng Páo Mỷ 22/12/1963 Nữ Lai Châu
7 Thào Xuân Sùng 29/11/1958 Nam Hà Giang
8 Mùa A Vảng 29/9/1983 Nam Điện Biên
9 Tráng Thị Xuân 10/6/1969 Nữ Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10