Lượt truy cập: 13156020
Người online: 283
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 484

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lò A Tư 16/4/1991 Nam Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10