Lượt truy cập: 13789943
Người online: 219
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Cao Thị Giang 15/7/1988 Nữ Quảng Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10