Lượt truy cập: 14093524
Người online: 194
   Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Tống Thanh Bình 7/11/1970 Nam Lai Châu
2 Quàng Văn Hương 3/7/1969 Nam Sơn La
3 Lò Thị Luyến 2/2/1974 Nữ Điện Biên
4 Cầm Thị Mẫn 12/11/1970 Nữ Thanh Hoá
5 Tòng Thị Phóng 10/2/1954 Nữ Sơn La
6 Nguyễn Thị Thảo 16/4/1984 Nữ Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10