Lượt truy cập: 12703291
Người online: 98
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Mã Điền Cư 25/1/1954 Nam Quảng Ngãi
2 Đàng Thị Mỹ Hương 24/6/1973 Nữ Ninh Thuận

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10