Lượt truy cập: 12646829
Người online: 37
   Kết quả tìm được: 4    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 H`Yim Kđoh 1/1/1973 Nữ Đắc Lắk
2 Y Khút Niê 5/7/1960 Nam Đắc Lắk
3 Y Thông 11/11/1966 Nam Phú Yên
4 Niê Thuật 8/5/1956 Nam Đắc Lắk

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10