Lượt truy cập: 13829832
Người online: 243
   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Ksor H’Bơkhăp  (Ksor Phước Hà) 10/4/1982 Nữ Gia Lai
2 Rơ Châm Long  (A Long) 25/11/1970 Nam Kon Tum
3 Rơ Mah Tuân 30/6/1979 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10