Lượt truy cập: 12620843
Người online: 89

Họ và tên: Âu Thị Mai

Tên thường gọi: Âu Thị Mai

Ngày sinh: 25/3/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Sán Chay

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa, ngành Quản lý văn hóa dân tộc

Nghề nghiệp, chức vụ : Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, chi ủy viên chi bộ Nghiệp vụ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 5/8/2006

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không