Lượt truy cập: 13605812
Người online: 121

Họ và tên: Nguyễn Kim Tuyến

Tên thường gọi: Nguyễn Kim Tuyến

Ngày sinh: 10/12/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

Ngày vào đảng: 3/2/2007

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang phân công giữ nhiệm vụ Quyền Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 01/6/2019.