Lượt truy cập: 12652800
Người online: 247

Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Minh

Ngày sinh: 2/2/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 3, quận 4 , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học ngành Luật, Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 24/8/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không