Lượt truy cập: 12410696
Người online: 99

Họ và tên: Phạm Khánh Phong Lan

Tên thường gọi: Phạm Khánh Phong Lan

Ngày sinh: 17/5/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Khánh Thành, thành phố Nha Trang , Khánh Hoà

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dược

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 29/6/2006

Nơi ứng cử: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không