Lượt truy cập: 14862234
Người online: 85
   Kết quả tìm được: 106    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Quốc Anh 15/9/1961 Nam Gia Lai
2 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
3 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước
4 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
5 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam Bắc Ninh
6 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
7 Phan Thanh Bình 10/4/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Nguyễn Mai Bộ 5/10/1961 Nam An Giang
9 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An
10 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10