Lượt truy cập: 13167423
Người online: 118
   Kết quả tìm được: 103    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 484

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Quốc Anh 15/9/1961 Nam Gia Lai
2 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
3 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước
4 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
5 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam Bắc Ninh
6 Phan Thanh Bình 10/4/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
7 Nguyễn Mai Bộ 5/10/1961 Nam An Giang
8 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An
9 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng
10 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10