Lượt truy cập: 12620817
Người online: 111
   Kết quả tìm được: 46    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Ngọc Bảo 1/9/1959 Nam Vĩnh Phúc
2 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam TP Hà Nội
3 Nguyễn Văn Bình 18/4/1957 Nam TP Hải Phòng
4 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
5 Lê Thị Công 8/3/1964 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu
6 Nguyễn Quốc Cường 6/5/1952 Nam Bắc Giang
7 Nguyễn Hữu Đức 28/8/1971 Nam Bình Định
8 Nguyễn Anh Dũng 21/10/1959 Nam Bắc Giang
9 Phạm Xuân Đương 1/10/1956 Nam Thái Nguyên
10 Nguyễn Văn Giàu 8/12/1957 Nam An Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10